Tôi bán đất sẽ phải nộp những khoản tiền gì để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bên mua? (Vũ Giang)

Luật sư tư vấn

1: Lệ phí trước bạ (bên mua phải nộp):

Theo điều 5, điều 7 Nghị định 150/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x diện tích) x 0.5%

Trong đó:

Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

2: Thuế thu nhập cá nhân (bên bán phải nộp):

Theo điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thuế suất với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

Các chi phí khác liên quan thuế nhà đất khi chuyển quyền sử dụng:

3. Phí công chứng

Phụ thuộc vào diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất x khung giá nhà nước quy định đối với mỗi loại đất. Khung giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hàng hàng năm.

4. Phí đo đất làm sổ đỏ (phí đo đạc địa chính)

Dao động khoảng một triệu đến hai triệu đồng/hồ sơ. Lưu ý, đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, không nhất thiết phải là chuyên viên cơ quan hành chính nhà nước.

5. Lệ phí đăng ký biến động đất đai

Do UBND tỉnh/thành phố quy định, thông thường khoảng trên dưới một triệu đồng.

6. Lệ phí cấp đổi sổ mới

Do UBND tỉnh/ thành phố quy định, thông thường khoảng 800.00 đồng đến 1,2 triệu đồng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *