Tháng Sáu 13, 2021

Lực đàn hồi của lò xo

Lực đàn hồi tuân theo định luật Húc: Fđh = k|l – l0|

Trong đó

  • l là chiều dài sau khi chịu lực (m)
  • l0 là chiều dài ban đầu (m)
  • Fđh là lực đàn hồi (N)
  • k là hệ số đàn hồi (N/m)

Ví dụ: Một lò xo có chiều dài ban đầu 1m và độ cứng k = 111 N/m. Người ta tác dụng một lực F làm nó dãn gia là 1,1 m. Hỏi lực tác dụng có độ lớn bằng bao nhiêu?

Lời giải

lực đàn hồi

Tóm tắt

  • l = 1,1 m
  • l0 = 1 m
  • k = 111 N/m

Khi lò xo giữ nguyên trạng thái thì độ lớn lực này bằng với độ lớn lực đàn hồi:

Fđh = k|l – l0| = 111.|1,1 – 1| = 11,1 N.

Đáp án là: 11,1 N.