Tháng Sáu 13, 2021

Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn

Lực hấp dẫn là một trong những lực phổ biến nhất trong tự nhiên hiện nay. Để tìm hiểu rõ hơn ta cũng nhau khảo sát bài viết ngày hôm nay

Lực hấp dẫn: ${F_{hd}} = G.\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}}$

  • Hằng số hấp dẫn $G = 6,{68.10^{ – 11}}\left( {\frac{{N{m^2}}}{{k{g^2}}}} \right)$
  • m1, m2 lần lượt là khối lượng (kg)
  • r là khoảng cách từ vật có khối lượng m1 đến vật có khối lượng m2 (m)
  • Fhd lực hấp dẫn (N)