Tháng Sáu 13, 2021

Sự rơi tự do

Một vật rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì đó là sự rơi tự do.

Những công thức của một vật m rơi tự do là:

  • Quãng đường vật rơi sau khoảng thời gian t: \[s = \frac{1}{2}.g{t^2}\]
  • vận tốc vật rơi vào thời điểm t: v = gt

Trong đó:

  • g là gia tốc rơi tự do (m/s2)
  • t là thời gian rơi (s)
  • v là vận tốc (m/s)

Bảng công thức cần nhớ

sự rơi tự do